logopaislogoVinni-Pajusti Gümnaasiumi arengukava 2018–2022
VPG põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/409122015002
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kodukord
Põhikooli õppekava
Gümnaasiumi õppekava
VPG õppetöö korraldamine distantsõppe ajal

Arenguvestluse läbiviimise kord
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri
Hindamisjuhend
Isikuandmete töötlemine
Kirjaliku töö vormistamise lühijuhend
Koolikapi kasutamise kord
Liikluskasvatuse korraldus koolis
Loovtööde koostamise ja esitamise kord  NÄIDIS
Loovtööde ja uurimistööde koostamise ning esitlemise ajakava
Missioon, visioon
Mobiilse arvutiklassi kasutamise kord
Pikapäevarühmade töökorraldus ja päevakava
Põhiväärtused
Päevakava
Uurimistöö koostamise juhend
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õppetooli statuut
Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Üleminekueksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord