Päise pilt
logo

 

MTÜ LASTE JA NOORTE KRIISIPROGRAMM

Aktiivsus-tähelepanuhäirest psühhiaatri pilguga

Taotlus õpilase pikemaajalise puudumise kohta( blankett)


Koolist puudumine ( väljavõte kooli kodukorrast)

7. PUUDUMINE JA HILINEMINE
7.1. Õpilane ei hiline mõjuva põhjuseta õppetundi. Hilinemine üle 20 minuti loetakse tunnist puudumiseks.
7.2.Õpilasel on lubatud puududa õppest üksnes mõjuvatel põhjustel:
7.2.1.õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
7.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
7.2.3. olulised perekondlikud põhjused;
7.2.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel või muul kooli poolt lubatud juhul.
7.3. Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav õpetaja õppejuhile hiljemalt 2 päeva enne ürituse toimumist. Õppejuht annab õpetajatele õppepäeva jooksul üritusel osalevatest õpilastest teada ning õppejuhil on õigus mitte lubada üritusele õpilasi, kellel on mitterahuldavad hinded.
7.4. Vanem on kohustatud esitama eelneva vabastusavalduse juhul, kui õpilane puudub kodustel põhjustel rohkem kui kolm päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt. Pikemaajalise puudumise korral on vajalik teatise esitamine.
7.5. Õpilase puudumisest on vanem või teovõimeline õpilane kohustatud teavitama klassijuhatajat e-kooli kaudu puudumise esimesel päeval.
7.6. Kui vanem või teovõimeline õpilane ei ole esimesel puudumise päeval koolist puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja ühendust lapsevanemaga puudumise põhjuse selgitamiseks e-kooli, e-maili või telefoni teel. Kui koolil ei õnnestu teisel päeval lapse puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool kolmandal päeval kohaliku omavalitsuse spetsialisti lapse koolist puudumisest.
7.7. Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid arsti, klassijuhataja, õppejuhi või vanema kirjalikul loal.
7.8. Põhjusega puudumiseks loetakse puudumist, mille kohta on vanema või teovõimelise õpilase või arsti tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõigil muudel juhtudel on tegemist põhjuseta puudumisega.
7.9. Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste korral lähtutakse dokumendist „Mõjutusvahendite rakendamise kord põhjuseta puudumiste ja hilinemiste korral”