Päise pilt
logo


Vinni - Pajusti Gümnaasiumisse astuja!

Esitamiseks vajalikud dokumendid:
1. avaldus (doc / pdf )
;
2. tervisekaart (perearstilt, kooliõelt);
3. väljavõte õpilasraamatust;
4. klassitunnistus.

 
Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord  

Miks valida meie kool?
- saab väga hea hariduse;
- kool on turvaline;
- õpetajad on professionaalsed ja koostööaltid;
- mitmekülgne huviharidus;
- ilus looduslik keskkond;
- head sportimisvõimalused;
- tulemused head;
- väga hea õpikeskkond (rahulik ja sõbralik).
 
Kooli edukus
Õpilaste head ja väga head saavutused:
- olümpiaadidel ja ainevõistlustel;
- riigieksamitel;
- pranglimises;
- spordis;
- tehnika-alastel võistlustel;
- kunstis, tehnoloogia- ja tööõpetuses, kodu-uurimises, esseede võistlustel;
- etlemises ja mälumängudes.
 
Sotsiaalselt abistab ja hooliv
- tasuta õpikud ja töövihikud;
- tasuta eine 2x päevas;
- tasuta bussisõit õpilasliinidel;
- tasuta õppeekskursioonid 1x õppeaastas;
- tasuta koopiapaber projekt- ja praktiliste tööde materjalide jaoks;
- soodustus Vinni Spordikompleksi kasutamisel;
- suur valikuvõimalus maagümnaasiumis (3 valiksuunda);
- tasuta osalemine huviringides.
 
Suusarajad on kooli juures.
 Õpilased ei pea väljaspool tunniplaani suusatundides käima.