logologo


Sotsiaalpedagoog:
Ly Räpo
telefon: 3278086


Kooli sotsiaalpedagoogi peamiseks ülesandeks on kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule kaasaaitamine,  koolikohustuse ja kooli kodukorra täitmise jälgimine,  käitumis-ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine,  koolivägivalla (kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine, laste, vanemate ja õpetajate nõustamine, koostöö tugikeskuse spetsialistidega ning  lastekaitse, -sotsiaalhoolekande -ja korrakaitsesüsteemidega.

HEV koordinaator:
Airi Toiger
telefon: 3278097 


HEVKO toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega

 Küsitlus
Lõpetan kooliaasta.....!
vaevaliselt 23
maskis 13
eduliselt 12
ei lõpeta 11
viitega 8

Kokku: 67