Päise pilt
logo

Vinni - Pajusti Gümnaasiumisse astuja! (10. klass)


Esitamiseks vajalikud dokumendid:

  •  avaldus direktori nimele (PDF) ;
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  •  isikut tõendav dokument;
  • terviseleht.


Vastuvõtt 10. klassi kestab 30. juunini. Lisavastuvõtt 15. augustini.
Gümnaasiumisse astumiseks katseid ei ole.

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord  
 

Valiksuunad gümnaasiumis:

  1. Humanitaar- ja sotsiaalsuund (eesti keel ja kirjandus, aja- ja kultuurilugu,  vene keel).

 

  1. Loodus- ja reaalsuund (lai matemaatika, programmeerimine, veebitehnoloogia, joonestamine).


Soovijatel on võimalus õppida autoõpetust (11. klassis).


Miks valida meie kool?
- saab väga hea hariduse;
- kool on turvaline;
- õpetajad on professionaalsed ja koostööaltid;
- mitmekülgne huviharidus;
- ilus looduslik keskkond;
- head sportimisvõimalused;
- tulemused head;
- väga hea õpikeskkond (rahulik ja sõbralik).
 
Kooli edukus
Õpilaste head ja väga head saavutused:
- olümpiaadidel ja ainevõistlustel;
- riigieksamitel;
- pranglimises;
- spordis;
- tehnika-alastel võistlustel;
- kunstis, tehnoloogia- ja tööõpetuses, kodu-uurimises, esseede võistlustel;
- etlemises ja mälumängudes.
 
Sotsiaalselt abistab ja hooliv
- tasuta õpikud ja töövihikud;
- tasuta eine 2x päevas, vajadusel majutusvõimalus;
- tasuta bussisõit õpilasliinidel;
- tasuta õppeekskursioonid 1x õppeaastas;
- tasuta koopiapaber projekt- ja praktiliste tööde materjalide jaoks;
- soodustus Vinni Spordikompleksi kasutamisel;
- suur valikuvõimalus maagümnaasiumis (2 valiksuunda);
- tasuta osalemine huviringides.
 
Suusarajad on kooli juures.
 Õpilased ei pea väljaspool tunniplaani suusatundides käima.