logologoRiigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite
ning tasemetööde õppeained,
vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal
(ava)


 Üleminekueksami nõuded, läbiviimise tingimused ja kord 2017/18 õppeaastal:

1. Üldsätted
1.1. 8. , 10. ja 11. klassi õpilased sooritavad õppeperioodi lõpul üleminekueksami.
  • 8. klass – VALIKEKSAM (inglise keel, vene keel, saksa keel, bioloogia, füüsika, keemia, ajalugu, geograafia), loovtöö
  • 10. klass – HARUAINE
  • 11. klass – INGLISE KEEL, uurimistöö
1.2. Üleminekueksami eesmärgid on:
1.2.1. hinnata põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste
saavutatust eksamiainetes;
1.2.2. saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest;
1.2.3. omandada eksamikogemus.
1.3. Üleminekueksami hinne kantakse e-kooli klassipäevikusse kontrolltööde alla, ainetunni kirjelduseks: üleminekueksam;
1.4. Üleminekueksami hinnet arvestatakse aastahinde või kooliastmehinde väljapanekul.
2. Üleminekueksami vorm ja läbiviimine
2.1. Üleminekueksam toimub mai lõpus (mai 3.-4.nädal)
2.3. Üleminekueksam  on sõltuvalt aine iseloomust suuline või kirjalik:
2.3.1. Töö sooritamiseks kuluv aeg on kuni 180 minutit.
2.3.2. Töö sisuks on vastava klassi nõutavad õpitulemused.
2.4. Õpilastele antakse enne üleminekueksamit 1 tunnivaba päeva, mil nad saavad
selle õppeainega süvendatult tegeleda (konsultatsioonid, iseseisev töö).
2.5. Üleminekueksami materjal peab olema õpilasel vähemalt üks kuu ette teada.
2.6. Üleminekueksami töö koostavad aineõpetajad ja esitavad selle kinnitamiseks
direktorile vähemalt kaks nädalat enne eksamit.
2.7. Kinnitamiseks esitatav eksamitöö peab sisaldama eksami hindamise juhendit.
2.8. Õpilasele, kes ei sooritanud üleminekueksamit vähemalt hindele “rahuldav”, määratakse eksami sooritamiseks uus tähtaeg. Ebaõnnestunud üleminekueksami järeleksam tuleb sooritada täiendava õppetöö ajal kokkuleppel aineõpetajaga hiljemalt 25.augustiks.
2.9. Eksamit ei pea sooritama 10. ja 11. klassi õpilane, kes antud õppeaines on saavutanud I – III koha maakondlikul või I – VI koha vabariiklikul olümpiaadil. Vabastatute nimekirja kinnitab õppenõukogu hiljemalt 25.aprilliks.
3. Üleminekueksami läbiviimiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmelised komisjonid. Küsitlus
Kas suve plaanid tehtud?
Ei.
Ja
Mis plaanid?


Vaata tulemusi