Päise pilt
logo
Isikuandmete töötlemine Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi (edaspidi: kooli) kui Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutuse tegevus on avalik. Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave kooli isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.
Alljärgnev teave ei hõlma:
 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool.
Õpilaste andmete töötlemine ja avalikustamine
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. Kuni 13aastase õpilase andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Nõusolek küsitakse andmete töötlemiseks ja avalikustamiseks järgmistel eesmärkidel:
 • õpilase hinnete teatamine elektrooniliselt kooli õppeinfosüsteemi kaudu;
 • õpilase tunnustamine kooli veebilehel, õppeinfosüsteemis või meediakanalites;
 • õpilase kajastamine kooli sündmusi jäädvustavates audiovisuaalsetes materjalides ja nende avalikustamine kooli veebilehel või meediakanalites.
Andmete säilitamine
Säilitame teie andmeid kas:
 • dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või
 • nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
 • seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.
Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse.

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:
 • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus;
 • nõuda lapse andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • nõuda lapse  andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
 • Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile  avaldus. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (trükised) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
 •  

Muu info
Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on seaduslik alus või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt õppeinfosüsteem, kooliõe teenuse osutaja, spordihalli teenuste osutaja kehalise kasvatuse programmi läbimiseks).

Küsimuste korral pöörduda:
e-post: vpg@vpg.edu.ee